ເລກ 3 ໂຕ , 2 ໂຕ.

  • ເລກ 2 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 60.000 ກີບ .
  • ເລກ 3 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 500.000 ກີບ.

ຄໍາເຕືອນ: ກໍານົດຈ່າຍລາງວັນ 10 ວັນ.ນັບແຕ່ມື້ອອກລາງວັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ຖ້າກາຍຖືວ່າສະລະສິດ.ໃບຫວຍທີ່ຖືກລາງວັນຕອ້ງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.
ຕອ້ງບໍ່ມີຮອຍລືບ. ຂີດຂ້າ,ຈີ່ງສາມາດຮັບເອົາລາງວັນໄດ້.