ຄັ້ງວັນ 25/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

634826

ເລກ 5 ໂຕ

34826

ເລກ 4 ໂຕ

4826

ເລກ 3 ໂຕ

826

ເລກ 2 ໂຕ

26

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 22/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

884706

ເລກ 5 ໂຕ

84706

ເລກ 4 ໂຕ

4706

ເລກ 3 ໂຕ

706

ເລກ 2 ໂຕ

06

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 20/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

537372

ເລກ 5 ໂຕ

37372

ເລກ 4 ໂຕ

7372

ເລກ 3 ໂຕ

372

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 18/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

114700

ເລກ 5 ໂຕ

14700

ເລກ 4 ໂຕ

4700

ເລກ 3 ໂຕ

700

ເລກ 2 ໂຕ

00

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 15/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

314299

ເລກ 5 ໂຕ

14299

ເລກ 4 ໂຕ

4299

ເລກ 3 ໂຕ

299

ເລກ 2 ໂຕ

99

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 13/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

308831

ເລກ 5 ໂຕ

08831

ເລກ 4 ໂຕ

8831

ເລກ 3 ໂຕ

831

ເລກ 2 ໂຕ

31

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 11/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

349138

ເລກ 5 ໂຕ

49138

ເລກ 4 ໂຕ

9138

ເລກ 3 ໂຕ

138

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 08/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

542034

ເລກ 5 ໂຕ

42034

ເລກ 4 ໂຕ

2034

ເລກ 3 ໂຕ

034

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 06/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

371717

ເລກ 5 ໂຕ

71717

ເລກ 4 ໂຕ

1717

ເລກ 3 ໂຕ

717

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 04/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

329899

ເລກ 5 ໂຕ

29899

ເລກ 4 ໂຕ

9899

ເລກ 3 ໂຕ

899

ເລກ 2 ໂຕ

99

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 01/09/2023

ເລກ 6 ໂຕ

738233

ເລກ 5 ໂຕ

38233

ເລກ 4 ໂຕ

8233

ເລກ 3 ໂຕ

233

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 30/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

992529

ເລກ 5 ໂຕ

92529

ເລກ 4 ໂຕ

2529

ເລກ 3 ໂຕ

529

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 28/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

826480

ເລກ 5 ໂຕ

26480

ເລກ 4 ໂຕ

6480

ເລກ 3 ໂຕ

480

ເລກ 2 ໂຕ

80

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 25/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

055803

ເລກ 5 ໂຕ

55803

ເລກ 4 ໂຕ

5803

ເລກ 3 ໂຕ

803

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 23/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

493061

ເລກ 5 ໂຕ

93061

ເລກ 4 ໂຕ

3061

ເລກ 3 ໂຕ

061

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 21/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

239003

ເລກ 5 ໂຕ

39003

ເລກ 4 ໂຕ

9003

ເລກ 3 ໂຕ

003

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 18/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

149344

ເລກ 5 ໂຕ

49344

ເລກ 4 ໂຕ

9344

ເລກ 3 ໂຕ

344

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 16/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

291697

ເລກ 5 ໂຕ

91697

ເລກ 4 ໂຕ

1697

ເລກ 3 ໂຕ

697

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 14/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

937433

ເລກ 5 ໂຕ

37433

ເລກ 4 ໂຕ

7433

ເລກ 3 ໂຕ

433

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 11/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

998715

ເລກ 5 ໂຕ

98715

ເລກ 4 ໂຕ

8715

ເລກ 3 ໂຕ

715

ເລກ 2 ໂຕ

15

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 09/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

713116

ເລກ 5 ໂຕ

13116

ເລກ 4 ໂຕ

3116

ເລກ 3 ໂຕ

116

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 07/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

537135

ເລກ 5 ໂຕ

37135

ເລກ 4 ໂຕ

7135

ເລກ 3 ໂຕ

135

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 04/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

570536

ເລກ 5 ໂຕ

70536

ເລກ 4 ໂຕ

0536

ເລກ 3 ໂຕ

536

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 02/08/2023

ເລກ 6 ໂຕ

267809

ເລກ 5 ໂຕ

67809

ເລກ 4 ໂຕ

7809

ເລກ 3 ໂຕ

809

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 31/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

274605

ເລກ 5 ໂຕ

74605

ເລກ 4 ໂຕ

4605

ເລກ 3 ໂຕ

605

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 28/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

127001

ເລກ 5 ໂຕ

27001

ເລກ 4 ໂຕ

7001

ເລກ 3 ໂຕ

001

ເລກ 2 ໂຕ

01

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 26/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

621350

ເລກ 5 ໂຕ

21350

ເລກ 4 ໂຕ

1350

ເລກ 3 ໂຕ

350

ເລກ 2 ໂຕ

50

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 24/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

020390

ເລກ 5 ໂຕ

20390

ເລກ 4 ໂຕ

0390

ເລກ 3 ໂຕ

390

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 21/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

778932

ເລກ 5 ໂຕ

78932

ເລກ 4 ໂຕ

8932

ເລກ 3 ໂຕ

932

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 19/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

105878

ເລກ 5 ໂຕ

05878

ເລກ 4 ໂຕ

5878

ເລກ 3 ໂຕ

878

ເລກ 2 ໂຕ

78

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 17/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

365720

ເລກ 5 ໂຕ

65720

ເລກ 4 ໂຕ

5720

ເລກ 3 ໂຕ

720

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 14/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

002588

ເລກ 5 ໂຕ

02588

ເລກ 4 ໂຕ

2588

ເລກ 3 ໂຕ

588

ເລກ 2 ໂຕ

88

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 12/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

891034

ເລກ 5 ໂຕ

91034

ເລກ 4 ໂຕ

1034

ເລກ 3 ໂຕ

034

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 10/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

999824

ເລກ 5 ໂຕ

99824

ເລກ 4 ໂຕ

9824

ເລກ 3 ໂຕ

824

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 07/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

619339

ເລກ 5 ໂຕ

19339

ເລກ 4 ໂຕ

9339

ເລກ 3 ໂຕ

339

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 05/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

780908

ເລກ 5 ໂຕ

80908

ເລກ 4 ໂຕ

0908

ເລກ 3 ໂຕ

0

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 03/07/2023

ເລກ 6 ໂຕ

581835

ເລກ 5 ໂຕ

81835

ເລກ 4 ໂຕ

1835

ເລກ 3 ໂຕ

835

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 30/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

581835

ເລກ 5 ໂຕ

81835

ເລກ 4 ໂຕ

1835

ເລກ 3 ໂຕ

835

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 28/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

502229

ເລກ 5 ໂຕ

02229

ເລກ 4 ໂຕ

2229

ເລກ 3 ໂຕ

229

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 26/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

928066

ເລກ 5 ໂຕ

28066

ເລກ 4 ໂຕ

8066

ເລກ 3 ໂຕ

066

ເລກ 2 ໂຕ

66

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 23/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

954870

ເລກ 5 ໂຕ

54870

ເລກ 4 ໂຕ

4870

ເລກ 3 ໂຕ

870

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 21/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

707341

ເລກ 5 ໂຕ

07341

ເລກ 4 ໂຕ

7341

ເລກ 3 ໂຕ

341

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 19/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

140982

ເລກ 5 ໂຕ

40982

ເລກ 4 ໂຕ

0982

ເລກ 3 ໂຕ

982

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 16/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

800516

ເລກ 5 ໂຕ

00516

ເລກ 4 ໂຕ

0516

ເລກ 3 ໂຕ

516

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 14/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

862952

ເລກ 5 ໂຕ

62952

ເລກ 4 ໂຕ

2952

ເລກ 3 ໂຕ

952

ເລກ 2 ໂຕ

52

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 12/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

648723

ເລກ 5 ໂຕ

48723

ເລກ 4 ໂຕ

8723

ເລກ 3 ໂຕ

723

ເລກ 2 ໂຕ

23

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 09/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

186569

ເລກ 5 ໂຕ

86569

ເລກ 4 ໂຕ

6569

ເລກ 3 ໂຕ

569

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 07/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

810318

ເລກ 5 ໂຕ

10318

ເລກ 4 ໂຕ

0318

ເລກ 3 ໂຕ

318

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 05/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

756895

ເລກ 5 ໂຕ

56895

ເລກ 4 ໂຕ

6895

ເລກ 3 ໂຕ

895

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 02/06/2023

ເລກ 6 ໂຕ

211556

ເລກ 5 ໂຕ

11556

ເລກ 4 ໂຕ

1556

ເລກ 3 ໂຕ

556

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 31/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

407922

ເລກ 5 ໂຕ

07922

ເລກ 4 ໂຕ

7922

ເລກ 3 ໂຕ

922

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 29/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

766835

ເລກ 5 ໂຕ

66835

ເລກ 4 ໂຕ

6835

ເລກ 3 ໂຕ

835

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 26/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

054667

ເລກ 5 ໂຕ

54667

ເລກ 4 ໂຕ

4667

ເລກ 3 ໂຕ

667

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 24/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

362572

ເລກ 5 ໂຕ

62572

ເລກ 4 ໂຕ

2572

ເລກ 3 ໂຕ

572

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 22/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

245487

ເລກ 5 ໂຕ

45487

ເລກ 4 ໂຕ

5487

ເລກ 3 ໂຕ

487

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 19/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

888573

ເລກ 5 ໂຕ

88573

ເລກ 4 ໂຕ

8573

ເລກ 3 ໂຕ

573

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 17/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

339846

ເລກ 5 ໂຕ

39846

ເລກ 4 ໂຕ

9846

ເລກ 3 ໂຕ

846

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 15/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

468649

ເລກ 5 ໂຕ

68649

ເລກ 4 ໂຕ

8649

ເລກ 3 ໂຕ

649

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 12/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

634077

ເລກ 5 ໂຕ

34077

ເລກ 4 ໂຕ

4077

ເລກ 3 ໂຕ

077

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

988521

ເລກ 5 ໂຕ

88521

ເລກ 4 ໂຕ

8521

ເລກ 3 ໂຕ

521

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 08/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

733811

ເລກ 5 ໂຕ

33811

ເລກ 4 ໂຕ

4

ເລກ 3 ໂຕ

811

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 05/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

346322

ເລກ 5 ໂຕ

46322

ເລກ 4 ໂຕ

6322

ເລກ 3 ໂຕ

322

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 03/05/2023

ເລກ 6 ໂຕ

295263

ເລກ 5 ໂຕ

95263

ເລກ 4 ໂຕ

5263

ເລກ 3 ໂຕ

263

ເລກ 2 ໂຕ

63

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 28/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

278053

ເລກ 5 ໂຕ

78053

ເລກ 4 ໂຕ

8053

ເລກ 3 ໂຕ

053

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 26/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

153717

ເລກ 5 ໂຕ

53717

ເລກ 4 ໂຕ

3717

ເລກ 3 ໂຕ

717

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 24/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

510610

ເລກ 5 ໂຕ

10610

ເລກ 4 ໂຕ

0610

ເລກ 3 ໂຕ

610

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 21/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

527028

ເລກ 5 ໂຕ

27028

ເລກ 4 ໂຕ

7028

ເລກ 3 ໂຕ

028

ເລກ 2 ໂຕ

28

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 19/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

225041

ເລກ 5 ໂຕ

25041

ເລກ 4 ໂຕ

5041

ເລກ 3 ໂຕ

041

ເລກ 2 ໂຕ

41

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 12/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

085597

ເລກ 5 ໂຕ

85597

ເລກ 4 ໂຕ

5597

ເລກ 3 ໂຕ

597

ເລກ 2 ໂຕ

97

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

281148

ເລກ 5 ໂຕ

81148

ເລກ 4 ໂຕ

1148

ເລກ 3 ໂຕ

148

ເລກ 2 ໂຕ

48

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 07/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

978927

ເລກ 5 ໂຕ

78927

ເລກ 4 ໂຕ

8927

ເລກ 3 ໂຕ

927

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 05/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

997993

ເລກ 5 ໂຕ

97993

ເລກ 4 ໂຕ

7993

ເລກ 3 ໂຕ

993

ເລກ 2 ໂຕ

93

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 03/04/2023

ເລກ 6 ໂຕ

715720

ເລກ 5 ໂຕ

15720

ເລກ 4 ໂຕ

5720

ເລກ 3 ໂຕ

720

ເລກ 2 ໂຕ

20

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 31/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

289695

ເລກ 5 ໂຕ

89695

ເລກ 4 ໂຕ

9695

ເລກ 3 ໂຕ

695

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 29/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

463922

ເລກ 5 ໂຕ

63922

ເລກ 4 ໂຕ

3922

ເລກ 3 ໂຕ

922

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 27/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

149766

ເລກ 5 ໂຕ

49766

ເລກ 4 ໂຕ

9766

ເລກ 3 ໂຕ

766

ເລກ 2 ໂຕ

66

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 24/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

171605

ເລກ 5 ໂຕ

71605

ເລກ 4 ໂຕ

1605

ເລກ 3 ໂຕ

605

ເລກ 2 ໂຕ

05

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 22/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

660295

ເລກ 5 ໂຕ

60295

ເລກ 4 ໂຕ

0295

ເລກ 3 ໂຕ

295

ເລກ 2 ໂຕ

95

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 20/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

870607

ເລກ 5 ໂຕ

70607

ເລກ 4 ໂຕ

0607

ເລກ 3 ໂຕ

607

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 17/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

100704

ເລກ 5 ໂຕ

00704

ເລກ 4 ໂຕ

0704

ເລກ 3 ໂຕ

704

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 15/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

409307

ເລກ 5 ໂຕ

09307

ເລກ 4 ໂຕ

9307

ເລກ 3 ໂຕ

307

ເລກ 2 ໂຕ

07

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 13/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

172114

ເລກ 5 ໂຕ

72114

ເລກ 4 ໂຕ

2114

ເລກ 3 ໂຕ

114

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 10/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

652234

ເລກ 5 ໂຕ

52234

ເລກ 4 ໂຕ

2234

ເລກ 3 ໂຕ

234

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 06/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

554594

ເລກ 5 ໂຕ

54594

ເລກ 4 ໂຕ

4594

ເລກ 3 ໂຕ

594

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 03/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

374268

ເລກ 5 ໂຕ

74268

ເລກ 4 ໂຕ

4268

ເລກ 3 ໂຕ

268

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 01/03/2023

ເລກ 6 ໂຕ

263553

ເລກ 5 ໂຕ

63553

ເລກ 4 ໂຕ

3553

ເລກ 3 ໂຕ

553

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 27/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

016872

ເລກ 5 ໂຕ

16872

ເລກ 4 ໂຕ

6872

ເລກ 3 ໂຕ

872

ເລກ 2 ໂຕ

72

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 24/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

446314

ເລກ 5 ໂຕ

46314

ເລກ 4 ໂຕ

6314

ເລກ 3 ໂຕ

314

ເລກ 2 ໂຕ

14

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 22/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

462624

ເລກ 5 ໂຕ

62624

ເລກ 4 ໂຕ

2624

ເລກ 3 ໂຕ

624

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 20/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

412433

ເລກ 5 ໂຕ

12433

ເລກ 4 ໂຕ

2433

ເລກ 3 ໂຕ

433

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 17/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

589256

ເລກ 5 ໂຕ

89256

ເລກ 4 ໂຕ

9256

ເລກ 3 ໂຕ

256

ເລກ 2 ໂຕ

56

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 15/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

845976

ເລກ 5 ໂຕ

45976

ເລກ 4 ໂຕ

5976

ເລກ 3 ໂຕ

976

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 13/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

381193

ເລກ 5 ໂຕ

81193

ເລກ 4 ໂຕ

1193

ເລກ 3 ໂຕ

193

ເລກ 2 ໂຕ

93

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 10/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

306774

ເລກ 5 ໂຕ

06774

ເລກ 4 ໂຕ

6774

ເລກ 3 ໂຕ

774

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 08/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

287947

ເລກ 5 ໂຕ

87947

ເລກ 4 ໂຕ

7947

ເລກ 3 ໂຕ

947

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 06/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

426446

ເລກ 5 ໂຕ

26446

ເລກ 4 ໂຕ

6446

ເລກ 3 ໂຕ

446

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 03/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

750155

ເລກ 5 ໂຕ

50155

ເລກ 4 ໂຕ

0155

ເລກ 3 ໂຕ

155

ເລກ 2 ໂຕ

55

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 01/02/2023

ເລກ 6 ໂຕ

194973

ເລກ 5 ໂຕ

94973

ເລກ 4 ໂຕ

4973

ເລກ 3 ໂຕ

973

ເລກ 2 ໂຕ

73

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 30/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

772059

ເລກ 5 ໂຕ

72059

ເລກ 4 ໂຕ

2059

ເລກ 3 ໂຕ

059

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 27/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

300619

ເລກ 5 ໂຕ

00619

ເລກ 4 ໂຕ

0619

ເລກ 3 ໂຕ

619

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 25/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

500460

ເລກ 5 ໂຕ

00460

ເລກ 4 ໂຕ

0460

ເລກ 3 ໂຕ

460

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 23/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

713565

ເລກ 5 ໂຕ

13565

ເລກ 4 ໂຕ

3565

ເລກ 3 ໂຕ

565

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 20/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

432633

ເລກ 5 ໂຕ

32633

ເລກ 4 ໂຕ

2633

ເລກ 3 ໂຕ

633

ເລກ 2 ໂຕ

33

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 18/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

904765

ເລກ 5 ໂຕ

04765

ເລກ 4 ໂຕ

4765

ເລກ 3 ໂຕ

765

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 16/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

701961

ເລກ 5 ໂຕ

01961

ເລກ 4 ໂຕ

1961

ເລກ 3 ໂຕ

961

ເລກ 2 ໂຕ

61

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 13/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

385319

ເລກ 5 ໂຕ

85319

ເລກ 4 ໂຕ

5319

ເລກ 3 ໂຕ

319

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 11/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

149767

ເລກ 5 ໂຕ

49767

ເລກ 4 ໂຕ

9767

ເລກ 3 ໂຕ

767

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 09/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

316374

ເລກ 5 ໂຕ

16374

ເລກ 4 ໂຕ

6374

ເລກ 3 ໂຕ

374

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 06/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

435816

ເລກ 5 ໂຕ

35816

ເລກ 4 ໂຕ

5816

ເລກ 3 ໂຕ

816

ເລກ 2 ໂຕ

16

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 04/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

091847

ເລກ 5 ໂຕ

91847

ເລກ 4 ໂຕ

1847

ເລກ 3 ໂຕ

847

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 03/01/2023

ເລກ 6 ໂຕ

461521

ເລກ 5 ໂຕ

61521

ເລກ 4 ໂຕ

1521

ເລກ 3 ໂຕ

521

ເລກ 2 ໂຕ

21

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 30/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

658459

ເລກ 5 ໂຕ

58459

ເລກ 4 ໂຕ

8459

ເລກ 3 ໂຕ

459

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 28/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

690859

ເລກ 5 ໂຕ

90859

ເລກ 4 ໂຕ

0859

ເລກ 3 ໂຕ

859

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 26/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

734579

ເລກ 5 ໂຕ

34579

ເລກ 4 ໂຕ

4579

ເລກ 3 ໂຕ

579

ເລກ 2 ໂຕ

79

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 23/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

720017

ເລກ 5 ໂຕ

20017

ເລກ 4 ໂຕ

0017

ເລກ 3 ໂຕ

017

ເລກ 2 ໂຕ

17

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 21/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

404824

ເລກ 5 ໂຕ

04824

ເລກ 4 ໂຕ

4824

ເລກ 3 ໂຕ

824

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 19/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

369445

ເລກ 5 ໂຕ

69445

ເລກ 4 ໂຕ

9445

ເລກ 3 ໂຕ

445

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 16/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

412512

ເລກ 5 ໂຕ

12512

ເລກ 4 ໂຕ

2512

ເລກ 3 ໂຕ

512

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 14/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

126627

ເລກ 5 ໂຕ

26627

ເລກ 4 ໂຕ

6627

ເລກ 3 ໂຕ

627

ເລກ 2 ໂຕ

27

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 12/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

930292

ເລກ 5 ໂຕ

30292

ເລກ 4 ໂຕ

0292

ເລກ 3 ໂຕ

292

ເລກ 2 ໂຕ

92

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 09/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

049151

ເລກ 5 ໂຕ

49151

ເລກ 4 ໂຕ

9151

ເລກ 3 ໂຕ

151

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 07/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

897357

ເລກ 5 ໂຕ

97357

ເລກ 4 ໂຕ

7357

ເລກ 3 ໂຕ

357

ເລກ 2 ໂຕ

57

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 05/12/2022

ເລກ 6 ໂຕ

256124

ເລກ 5 ໂຕ

56124

ເລກ 4 ໂຕ

6124

ເລກ 3 ໂຕ

124

ເລກ 2 ໂຕ

24

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 30/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

681994

ເລກ 5 ໂຕ

81994

ເລກ 4 ໂຕ

1994

ເລກ 3 ໂຕ

994

ເລກ 2 ໂຕ

94

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 28/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

746310

ເລກ 5 ໂຕ

46310

ເລກ 4 ໂຕ

6310

ເລກ 3 ໂຕ

310

ເລກ 2 ໂຕ

10

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 23/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

458303

ເລກ 5 ໂຕ

58303

ເລກ 4 ໂຕ

8303

ເລກ 3 ໂຕ

303

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 21/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

272134

ເລກ 5 ໂຕ

72134

ເລກ 4 ໂຕ

2134

ເລກ 3 ໂຕ

134

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 18/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

013937

ເລກ 5 ໂຕ

13937

ເລກ 4 ໂຕ

3937

ເລກ 3 ໂຕ

937

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 16/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

783738

ເລກ 5 ໂຕ

83738

ເລກ 4 ໂຕ

3738

ເລກ 3 ໂຕ

738

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 14/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

148258

ເລກ 5 ໂຕ

48258

ເລກ 4 ໂຕ

8258

ເລກ 3 ໂຕ

258

ເລກ 2 ໂຕ

58

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 11/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

362781

ເລກ 5 ໂຕ

62781

ເລກ 4 ໂຕ

2781

ເລກ 3 ໂຕ

781

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 09/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

014065

ເລກ 5 ໂຕ

14065

ເລກ 4 ໂຕ

4065

ເລກ 3 ໂຕ

065

ເລກ 2 ໂຕ

65

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 07/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

818887

ເລກ 5 ໂຕ

18887

ເລກ 4 ໂຕ

8887

ເລກ 3 ໂຕ

887

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 04/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

444669

ເລກ 5 ໂຕ

44669

ເລກ 4 ໂຕ

4669

ເລກ 3 ໂຕ

669

ເລກ 2 ໂຕ

69

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 02/11/2022

ເລກ 6 ໂຕ

233237

ເລກ 5 ໂຕ

33237

ເລກ 4 ໂຕ

3237

ເລກ 3 ໂຕ

237

ເລກ 2 ໂຕ

37

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 31/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

646339

ເລກ 5 ໂຕ

46339

ເລກ 4 ໂຕ

6339

ເລກ 3 ໂຕ

339

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 28/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

237212

ເລກ 5 ໂຕ

37212

ເລກ 4 ໂຕ

7212

ເລກ 3 ໂຕ

212

ເລກ 2 ໂຕ

12

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 26/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

984174

ເລກ 5 ໂຕ

84174

ເລກ 4 ໂຕ

4174

ເລກ 3 ໂຕ

174

ເລກ 2 ໂຕ

74

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 24/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

819304

ເລກ 5 ໂຕ

19304

ເລກ 4 ໂຕ

9304

ເລກ 3 ໂຕ

304

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 21/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

434354

ເລກ 5 ໂຕ

34354

ເລກ 4 ໂຕ

4354

ເລກ 3 ໂຕ

354

ເລກ 2 ໂຕ

54

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 19/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

061132

ເລກ 5 ໂຕ

61132

ເລກ 4 ໂຕ

1132

ເລກ 3 ໂຕ

132

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 17/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

381667

ເລກ 5 ໂຕ

81667

ເລກ 4 ໂຕ

1667

ເລກ 3 ໂຕ

667

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 14/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

771277

ເລກ 5 ໂຕ

71277

ເລກ 4 ໂຕ

1277

ເລກ 3 ໂຕ

277

ເລກ 2 ໂຕ

77

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 12/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

898811

ເລກ 5 ໂຕ

98811

ເລກ 4 ໂຕ

8811

ເລກ 3 ໂຕ

811

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 10/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

743611

ເລກ 5 ໂຕ

43611

ເລກ 4 ໂຕ

3611

ເລກ 3 ໂຕ

611

ເລກ 2 ໂຕ

11

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 07/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

176532

ເລກ 5 ໂຕ

76532

ເລກ 4 ໂຕ

6532

ເລກ 3 ໂຕ

532

ເລກ 2 ໂຕ

32

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 05/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

837847

ເລກ 5 ໂຕ

37847

ເລກ 4 ໂຕ

7847

ເລກ 3 ໂຕ

847

ເລກ 2 ໂຕ

47

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 03/10/2022

ເລກ 6 ໂຕ

429749

ເລກ 5 ໂຕ

29749

ເລກ 4 ໂຕ

9749

ເລກ 3 ໂຕ

749

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 30/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

277959

ເລກ 5 ໂຕ

77959

ເລກ 4 ໂຕ

7959

ເລກ 3 ໂຕ

959

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 28/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

807782

ເລກ 5 ໂຕ

07782

ເລກ 4 ໂຕ

7782

ເລກ 3 ໂຕ

782

ເລກ 2 ໂຕ

82

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 26/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

747183

ເລກ 5 ໂຕ

47183

ເລກ 4 ໂຕ

7183

ເລກ 3 ໂຕ

183

ເລກ 2 ໂຕ

83

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 23/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

082262

ເລກ 5 ໂຕ

82262

ເລກ 4 ໂຕ

2262

ເລກ 3 ໂຕ

262

ເລກ 2 ໂຕ

62

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 21/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

729838

ເລກ 5 ໂຕ

29838

ເລກ 4 ໂຕ

9838

ເລກ 3 ໂຕ

838

ເລກ 2 ໂຕ

38

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 19/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

440709

ເລກ 5 ໂຕ

40709

ເລກ 4 ໂຕ

0709

ເລກ 3 ໂຕ

709

ເລກ 2 ໂຕ

09

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 16/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

562170

ເລກ 5 ໂຕ

62170

ເລກ 4 ໂຕ

2170

ເລກ 3 ໂຕ

170

ເລກ 2 ໂຕ

70

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 14/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

414222

ເລກ 5 ໂຕ

14222

ເລກ 4 ໂຕ

4222

ເລກ 3 ໂຕ

222

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 12/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

531919

ເລກ 5 ໂຕ

31919

ເລກ 4 ໂຕ

1919

ເລກ 3 ໂຕ

919

ເລກ 2 ໂຕ

19

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 09/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

614964

ເລກ 5 ໂຕ

14964

ເລກ 4 ໂຕ

4964

ເລກ 3 ໂຕ

964

ເລກ 2 ໂຕ

64

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 07/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

508366

ເລກ 5 ໂຕ

08366

ເລກ 4 ໂຕ

8366

ເລກ 3 ໂຕ

366

ເລກ 2 ໂຕ

826

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 05/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

081498

ເລກ 5 ໂຕ

81498

ເລກ 4 ໂຕ

1498

ເລກ 3 ໂຕ

498

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 02/09/2022

ເລກ 6 ໂຕ

805104

ເລກ 5 ໂຕ

05104

ເລກ 4 ໂຕ

5104

ເລກ 3 ໂຕ

104

ເລກ 2 ໂຕ

04

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 31/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

678408

ເລກ 5 ໂຕ

78408

ເລກ 4 ໂຕ

8408

ເລກ 3 ໂຕ

408

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 29/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

788618

ເລກ 5 ໂຕ

88618

ເລກ 4 ໂຕ

8618

ເລກ 3 ໂຕ

618

ເລກ 2 ໂຕ

18

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 26/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

894446

ເລກ 5 ໂຕ

94446

ເລກ 4 ໂຕ

4446

ເລກ 3 ໂຕ

446

ເລກ 2 ໂຕ

46

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 24/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

079902

ເລກ 5 ໂຕ

79902

ເລກ 4 ໂຕ

9902

ເລກ 3 ໂຕ

902

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 22/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

409636

ເລກ 5 ໂຕ

09636

ເລກ 4 ໂຕ

9636

ເລກ 3 ໂຕ

636

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 19/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

646345

ເລກ 5 ໂຕ

46345

ເລກ 4 ໂຕ

6345

ເລກ 3 ໂຕ

345

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 17/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

147476

ເລກ 5 ໂຕ

47476

ເລກ 4 ໂຕ

7476

ເລກ 3 ໂຕ

476

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 15/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

391259

ເລກ 5 ໂຕ

91259

ເລກ 4 ໂຕ

1259

ເລກ 3 ໂຕ

259

ເລກ 2 ໂຕ

59

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 12/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

430399

ເລກ 5 ໂຕ

30399

ເລກ 4 ໂຕ

0399

ເລກ 3 ໂຕ

399

ເລກ 2 ໂຕ

99

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 10/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

452576

ເລກ 5 ໂຕ

52576

ເລກ 4 ໂຕ

2576

ເລກ 3 ໂຕ

576

ເລກ 2 ໂຕ

76

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 08/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

952808

ເລກ 5 ໂຕ

52808

ເລກ 4 ໂຕ

2808

ເລກ 3 ໂຕ

808

ເລກ 2 ໂຕ

08

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 05/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

437543

ເລກ 5 ໂຕ

37543

ເລກ 4 ໂຕ

7543

ເລກ 3 ໂຕ

543

ເລກ 2 ໂຕ

43

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 03/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

801049

ເລກ 5 ໂຕ

01049

ເລກ 4 ໂຕ

1049

ເລກ 3 ໂຕ

049

ເລກ 2 ໂຕ

49

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 01/08/2022

ເລກ 6 ໂຕ

799481

ເລກ 5 ໂຕ

99481

ເລກ 4 ໂຕ

9481

ເລກ 3 ໂຕ

481

ເລກ 2 ໂຕ

81

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 29/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

589239

ເລກ 5 ໂຕ

89239

ເລກ 4 ໂຕ

9239

ເລກ 3 ໂຕ

239

ເລກ 2 ໂຕ

39

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 27/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

823087

ເລກ 5 ໂຕ

23087

ເລກ 4 ໂຕ

3087

ເລກ 3 ໂຕ

087

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 25/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

390192

ເລກ 5 ໂຕ

90192

ເລກ 4 ໂຕ

0192

ເລກ 3 ໂຕ

192

ເລກ 2 ໂຕ

92

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 22/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

870245

ເລກ 5 ໂຕ

70245

ເລກ 4 ໂຕ

0245

ເລກ 3 ໂຕ

245

ເລກ 2 ໂຕ

45

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 20/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

611768

ເລກ 5 ໂຕ

11768

ເລກ 4 ໂຕ

1768

ເລກ 3 ໂຕ

768

ເລກ 2 ໂຕ

68

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 18/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

546975

ເລກ 5 ໂຕ

46975

ເລກ 4 ໂຕ

6975

ເລກ 3 ໂຕ

975

ເລກ 2 ໂຕ

75

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 15/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

055235

ເລກ 5 ໂຕ

55235

ເລກ 4 ໂຕ

5235

ເລກ 3 ໂຕ

235

ເລກ 2 ໂຕ

35

ເລກ 1 ໂຕ

5

ຄັ້ງວັນ 13/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

316351

ເລກ 5 ໂຕ

16351

ເລກ 4 ໂຕ

6351

ເລກ 3 ໂຕ

351

ເລກ 2 ໂຕ

51

ເລກ 1 ໂຕ

1

ຄັ້ງວັນ 11/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

962167

ເລກ 5 ໂຕ

62167

ເລກ 4 ໂຕ

2167

ເລກ 3 ໂຕ

167

ເລກ 2 ໂຕ

67

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 08/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

577913

ເລກ 5 ໂຕ

77913

ເລກ 4 ໂຕ

7913

ເລກ 3 ໂຕ

913

ເລກ 2 ໂຕ

13

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 06/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

992236

ເລກ 5 ໂຕ

92236

ເລກ 4 ໂຕ

2236

ເລກ 3 ໂຕ

236

ເລກ 2 ໂຕ

36

ເລກ 1 ໂຕ

6

ຄັ້ງວັນ 04/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

408303

ເລກ 5 ໂຕ

08303

ເລກ 4 ໂຕ

8303

ເລກ 3 ໂຕ

303

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 01/07/2022

ເລກ 6 ໂຕ

096622

ເລກ 5 ໂຕ

96622

ເລກ 4 ໂຕ

6622

ເລກ 3 ໂຕ

622

ເລກ 2 ໂຕ

22

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 29/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

636198

ເລກ 5 ໂຕ

36198

ເລກ 4 ໂຕ

6198

ເລກ 3 ໂຕ

198

ເລກ 2 ໂຕ

98

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 27/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

131258

ເລກ 5 ໂຕ

31258

ເລກ 4 ໂຕ

1258

ເລກ 3 ໂຕ

258

ເລກ 2 ໂຕ

58

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 24/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

232290

ເລກ 5 ໂຕ

32290

ເລກ 4 ໂຕ

2290

ເລກ 3 ໂຕ

290

ເລກ 2 ໂຕ

90

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 22/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

941044

ເລກ 5 ໂຕ

41044

ເລກ 4 ໂຕ

1044

ເລກ 3 ໂຕ

044

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 20/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

933548

ເລກ 5 ໂຕ

33548

ເລກ 4 ໂຕ

3548

ເລກ 3 ໂຕ

548

ເລກ 2 ໂຕ

48

ເລກ 1 ໂຕ

8

ຄັ້ງວັນ 17/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

462153

ເລກ 5 ໂຕ

9445

ເລກ 4 ໂຕ

2153

ເລກ 3 ໂຕ

153

ເລກ 2 ໂຕ

53

ເລກ 1 ໂຕ

3

ຄັ້ງວັນ 15/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

604329

ເລກ 5 ໂຕ

04329

ເລກ 4 ໂຕ

4329

ເລກ 3 ໂຕ

329

ເລກ 2 ໂຕ

29

ເລກ 1 ໂຕ

9

ຄັ້ງວັນ 13/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

195087

ເລກ 5 ໂຕ

95087

ເລກ 4 ໂຕ

5087

ເລກ 3 ໂຕ

087

ເລກ 2 ໂຕ

87

ເລກ 1 ໂຕ

7

ຄັ້ງວັນ 10/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

579934

ເລກ 5 ໂຕ

79934

ເລກ 4 ໂຕ

9934

ເລກ 3 ໂຕ

934

ເລກ 2 ໂຕ

34

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 08/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

747044

ເລກ 5 ໂຕ

47044

ເລກ 4 ໂຕ

7044

ເລກ 3 ໂຕ

044

ເລກ 2 ໂຕ

44

ເລກ 1 ໂຕ

4

ຄັ້ງວັນ 06/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

558160

ເລກ 5 ໂຕ

58160

ເລກ 4 ໂຕ

8160

ເລກ 3 ໂຕ

160

ເລກ 2 ໂຕ

60

ເລກ 1 ໂຕ

0

ຄັ້ງວັນ 03/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

134102

ເລກ 5 ໂຕ

34102

ເລກ 4 ໂຕ

4102

ເລກ 3 ໂຕ

102

ເລກ 2 ໂຕ

02

ເລກ 1 ໂຕ

2

ຄັ້ງວັນ 01/06/2022

ເລກ 6 ໂຕ

193603

ເລກ 5 ໂຕ

93603

ເລກ 4 ໂຕ

3603

ເລກ 3 ໂຕ

603

ເລກ 2 ໂຕ

03

ເລກ 1 ໂຕ

3