ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

1.ສຳລັບຄົນຂາຍ

2.ສຳລັບຫົວໜ້າໜ່ວຍ

**ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຄົນຂາຍຫວຍ ກັບພວກເຮົາ ຫວຍອິນຊີ ນະຄອງຫຼວງ ເລກ 3 ກະລຸນາປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວພະນັກງານຂອງເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບໂດຍດ່ວນ