ການລ້ຽງສັດ

I.ການລ້ຽງສັດ

  1.   ອາຊີບການລ້ຽງຄວາຍແມ່ນອາຊີບໜື່ງຂອງປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານເຊິ່ງສາມາດລ້ຽງຊີບໄດ້ຈາກການ
ເອົາງົວຄວາຍໄປຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຈະຊື້
2. ການລ້ຽງຄວາຍທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນທົ່ງຫ້ຍາ ຫຼື ສ່ວນແຫ່ງໜື່ງ
II.ການລ້ຽງງົວ 
   1.    ການລ້ຽງງົວພັນຂອງຊາວກະສິກອນເພື່ອນຳໄປຂາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
2.   ການລ້ຽງງົວພື້ນບ້ານທົ່ວໄປຂອງຊາວກະສິກອນໃນຄົງເຂດຕ່າງໆ
III.ວີທີ່ການລ້ຽງໄກ່


1.ການລ້ຽງໄກ່ພັນ
       ໄກ່ພັນກໍ່ແມ່ນສັດປີກປະເພດໜື່ງທີ່ຊາວກະສິກອນສ່ວນຫຼາຍມັກນິຍົມລ້ຽງໃນປັດຈຸບັນເພື່ອນຳໄປຂາຍອອກ
ຕ່າງປະເທດແຕ່ການລ້ຽງໄກ່ພັນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ຫົວອາຫານໃຫ້ມັນກິນ
2.  ການລ້ຽງໄກ່ລາດ
          ໄກ່ລາດກໍ່ແມ່ນໄກ່ພື້ນເມື່ອງປະເພດໜື່ງເຊິ່ງເຮົາຈະມັກລ້ຽງໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຊາວກະສິກອນບາງຈຳນວນ
ກໍ່ມັກລ້ຽງເພື່ອໄວ້ກີນ ແລະ ຂາຍການລ້ຽງໄກ່ລາດແມ່ນລ້ຽງແບບງ່າຍໆບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຫົວອາຫານໃຫ້ກີນເພາະ
ວ່າລ້ຽງງ່າຍສະດວກໃນການລ້ຽງ