ການປູກຝັງ

I. ການປູກຜັກກາດ


 1. ການເລີ່ມປູກຜັກກາດ           ການປູກຜັກກາດແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນຕຸລາຫາເດືອນກຸມພາເພາະວ່າການປູກຜັກກາດຕ້ອງອາໃສ່ໄລຍະທີ່ມີ
ຄວາມຊຸ້ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜັກຂອງເຮົາຈະເລີນເຕີບໄດ້ໄວ້ ສະນັ້ນຊ່ວງໄລຍະນີ້ແມ່ນອາກາດຈະມີຄວາມຊຸ່ມຊືນ ເພາະວ່າມີແສງແດດນ້ອຍເໝາະໃນການປູກຜັກອື່ນໆ
2. ການເສຍຫຍ້າ ແລະ ການຫົດນໍ້າພັກ

    ເມື່ອເວລາທີ່ຜັກກາດຂອງເຮົາໃຫຍ່ຄວນຈະບົວລະບັດຮັັກສາເຊັ່ນ: ການຫົດນໍ້າ,ເສຍຫຍ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜັກຂອງເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ້ ແລະ ງາມ
II. ການປູກເຂົ້າ

1. ການລົກເຂົ້າກ້າທີ່ກະກ່ຽມຈະເອົາໄປປູກ

ກ່ອນທີ່້ເຮົາຈະປູກເຂົ້ານານົັ້ນເຮົາຕ້ອງທຳການວານກ້າ ຫຼື ສັກກ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເບ້ຍຂອງມັນເມື່ອເວລາທີ່ຈະນຳໄປປູກ
ນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ກ້ານັ້ນໄດ້ໄລຍະປະມານ 25-30 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປປູກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າຂອງເຮົາມີຄວາມແຂງແຮງ
ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ
2. ການປູກເຂົ້າເມື່ອໄລຍະໄດ້ 15-25 ມື້

 ໄລຍະນີ້ແມ່ນເຮົາຈະຕ້ອງເບຶ່ງແຍງນໍ້າໃຫ້ມັນພຽງພໍ ເພາະວ່າເປັນໄລຍະແຫ່ງການກຳລັງເຕີບໂຕຂອງເຂົ້ານາ
3. ຊ່ວງໄລຍະຈະເກັັບກ່ຽວເຂົ້າໄດ້ 4-5 ເດື່ອນ

 ໃນຊ່ວງໄລຍະນ້ີເປັນໄລຍະທີ່ເຂົ້າກ່ຽມຈະສຸກ ແລະ ຈະໄດ້ເກັບກ່ຽວ
III. ການປູກສາລີ 


1. ການກະກ່ຽມດິນ ແລະ ການໄຖເພື່ອປູກສາລີ
 
  ການປູກສາລີກ່ອນອື່ນໝົົດເຮົາຕ້ອງມີການກ່ຽມດິນ ແລະ ໄຖດິນໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວລາເຮົາປູກຈະໄດ້ງ່າຍ ແລະ ງາມ ຍ້ອນວ່າເຮົາຂົນດິນໃຫ້ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ
2. ການປູກສາລີ
3. ເມື່ອປູກສາລີໄດ້ໄລຍະກຳລັງເຕີບໃຫຍ່

ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນໄລຍະທີ່ສາລີກຳລັງຈະເລີນເຕີບ ເຮົາຕ້ອງມີການບົວລະບັດຮັກສານັ້ນກໍ່ຄືການເສຍຫຍ້າ ແລະ
ໃຊ້ປຸ່ຍ ເພື່ອໃຫ້ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ງາມຂຶ້ນ
4. ໄລຍະສາລີກຳລັງອອກໝາກ

ໄລຍະນີ້ແມ່ນໄລຍະທີ່ສາລີອອກໝາກ